Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1) Ondergetekende meldt zich hierbij aan als deelnemer aan de diensten van Vitco.

2) Minderjarigen worden alleen toegelaten tot de diensten van Vitco indien één van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers dit inschrijfformulier heeft mede- ondertekend en daarmee tevens alle verplichtingen van de deelnemer aanvaardt.

3) Het Vit-sports/Vit-motor/Vit-kids is een maand abonnement en kan per maand worden opgezegd. Opzegtermijn van één kalendermaand middels een opzegformulier.

4) Vitco behoudt zich het recht om de abonnementstarieven te wijzigen. Een wijziging wordt tenminste één kalendermaand voor de datum van opgang aangekondigd.

5) Het verzuimen van lessen of trainingen is voor eigen verantwoording en geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde C.Q. vermindering van verschuldigde bedragen.

6) Bij niet of niet tijdige betalingen van abonnementsgelden wordt deelname van lessen en trainingen geschorst tot het volledige achterstallige bedrag is voldaan.

7) Bij niet of niet tijdige betalingen van abonnementsgelden wordt over het schuldige bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter invordering van het verschuldigde komen ten last van de nalatige deelnemer.

8) Bij een massage/ personal training / vitaliteitscoachingssessie kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren, daarna zullen er kosten in rekening worden gebracht.

9) Indien u een blessure of aandoening heeft, dan wel medicijn gebruik, stelt u de trainer(-ster) hiervan voor aanvang van de les of training op de hoogte middels het inschrijfformulier en/of per mail.

10) Iedere deelnemer is uitdrukkelijk aansprakelijk voor de door hem/ haar, opzettelijk of uit onachtzaamheid, in of aan Vitco aangebrachte schade in welke vorm dan ook.

11) Bij misdraging van een deelnemer is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis eenzijdig op te zeggen.

12) Het deelnemen en actief meedoen aan een dienst van Vitco is geheel voor eigen verantwoording. Vitco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoek raken van eigendommen.

13) Betaling vindt plaats door de gekozen optie middels het inschrijfformulier. De Vit-sports/ Vit-motor en Vit-kids abonnementen vinden plaats door middel van een automatische incasso (SEPA) maandelijks op de eerste werkdag van de maand te incasseren door Vitco.

14) Op officiële en erkende feestdagen is Vitco gesloten.

15) Vitco behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

16) De Vit-sports/Vit-motor en Vit-kids trainingen gaan alleen door bij minimaal 3 deelnemers. Mocht dit aantal niet gehaald worden, dan wordt dit vooraf gecommuniceerd.

17) Een lid dat wegens ziekte of blessures enige tijd niet kan deelnemen aan de activiteiten van onze praktijk mag haar/zijn abonnement in overleg opschorten. De opschortperiode zal van toepassing zijn (maximaal 6 maanden) wanneer het lid minimaal 4 weken niet kan deelnemen aan de activiteiten in verband met ziekte of blessures. Zij melden de herstart vooraf bij de leiding.